عنوان: کسي که از اول سن تکليف روزه نگرفته است
سوال :

كسي‌ كه‌ از اول‌ تكليف‌ روزه‌ نگرفته‌ است‌ آيا بايد برای‌ هر روز شصت‌ روز روزه‌ بگيرد؟


پاسخ:

(اگر قدرت‌ دارد) بايد علاوه‌ بر قضا شصت‌ روز روزه‌ بگيرد ــ(كه‌ سي‌ و يك‌ روز آن‌ پي‌ در پي‌ باشد)ــ يا شصت‌ فقير را اطعام‌ كند.