عنوان: آیا در فقه اسلامی تجارت واجب داریم؟
سوال :

آیا در فقه اسلامی تجارت واجب داریم؟


پاسخ:

اگر تأمین مخارج خود و زن و بچه او متوقف بر تجارت باشد، واجب است.