عنوان: رعایت موالات در وضو
سوال :

برخی می‌گویند اگر بین شستن دست چپ و مسح سر، کسی بیش از چهار قدم راه برود، وضوی او باطل است؛ آیا چنین مطلبی صحّت دارد؟


پاسخ:

تا موالات به هم نخورد، می‌تواند راه برود.