عنوان: آیا تیمّم بر چوب و تخته صحیح است؟
سوال :

آیا تیمّم بر چوب و تخته صحیح است؟


پاسخ:

صحیح نیست.