عنوان: نماز خواندن با لباس سياه در ايّام عزادارى
سوال :

نماز خواندن در ايّام عزادارى حضرات معصومين«ع» با لباس سياه، چه حکمی دارد؟ آيا همان کراهت را دارد؟


پاسخ:

پوشيدن لباس سیاه در نماز و در غیر نماز مکروه است، مگر داعی عقلائي وجود داشته باشد، نظير پوشيدن در عزادرای اهل‌بیت«ع» که ثواب عظيمي هم دارد و نظیر پوشيدن براي مرگ خویشان که جایز است.