عنوان: نماز خواندن در جایی که قبله مشخص نباشد
سوال :

اگر کسی در جايی واقع شود که نداند قبله از کدام طرف است و هیچ احتمالی هم در این مورد ندهد، چه وظیفه‌ای برای خواندن نماز دارد؟


پاسخ:

به هر طرف نماز بخواند، کافی است.