عنوان: تیمم روی خاک مرطوب
سوال :

خاکی که با آن تیمّم می‌شود، آیا حتماً باید خشک باشد یا روی خاک مرطوب یا گل هم می‌شود تیمّم کرد؟


پاسخ:

روی چیزهایی که مرطوب است، می‌شود تیمّم کرد.