عنوان: استشمام بوي بنزین یا بوي موادّ مخدّر برای روزه‌دار
سوال :

اگر روزه‌‌دار بوي بنزین یا بوي موادّ مخدّر را استشمام کند، آيا روزه باطل مي‌شود؟ 


پاسخ:

مبطل نیست.