عنوان: شستن دهان یا غرغره‌کردن آب در حین روزه
سوال :

شستن دهان یا غرغره‌کردن آب در حین روزۀ واجب چه حکمی دارد و اگر سهواً مقداری از آن آب به حلق برسد، آیا مبطل روزه است؟


پاسخ:

جایز است و اگر اندکی از آب سهواً و به طور ناخواسته فرو برده شود، روزه باطل نیست.