عنوان: رفتن به سفر زیارتی در ماه مبارک رمضان
سوال :

رفتن به سفر زیارتی در ماه مبارک رمضان چه حکمي دارد؟


پاسخ:

از نظر زیارت مستحب است، و اگر سفر او براي فرار از روزه باشد، مکروه است و در حقیقت جمع بین مستحب و مکروه شده است. به هر حال اگر مسافرت کرد، بايد بعد از ماه رمضان قضاي آن را بگيرد، ولي کفّارۀ‌ عمد ندارد.