عنوان: تلقيح مصنوعي
سوال :

حكم باردار نمودن مصنوعي زن با نطفه‌ي شوهرش چيست؟ آيا فرزندي كه از اين راه متولد مي‌شود، حكم فرزند حقيقي را دارد؟


پاسخ:

اصل اين كار اشكال ندارد؛ به شرط آنكه از مقدمات حرام(مانند نگاه و لمس نامحرم) پرهيز شود و بچه به دنيا آمده، همه احكام فرزند آن زن و شوهر را دارا است و اگر ضرورت عرفي در كار باشد، پرهيز از مقدمات حرام نيز لازم نيست.