عنوان: انتقال آب‌های روی شیر به دست هنگام وضو
سوال :

اگر در هنگام وضو گرفتن شیر آب را ببندیم و آب‌های روی شیر به دست منتقل شود، در ادامۀ وضو مشکلی ایجاد می‌شود؟


پاسخ:

اشکال ندارد، زيرا معمولاً آب روي شير بر آب وضو غلبه پيدا نمي‌کند.