عنوان: ساده‌ترين راه انس ‌با قرآن
سوال :

ساده‌ترين راه انس ‌با قرآن را بيان فرماييد؟


پاسخ:

1. خواندن مکرّر قرآن.

2. توجّه به معني و درحد ّتوان توجّه به تفاسير قرآن.

3. مهم‌تر از همه، عمل به دستورات قرآن کريم.