عنوان: وضو گرفتن پيش از وقت نماز
سوال :

آيا انسان مي‌تواند پيش از وقت نماز، به نيّت مثلاً نماز ظهر وضو بگيرد؟ آيا قبل از نماز ظهر مي‌تواند با آن وضو کارهايي که نيازمند وضو است را انجام دهد؟


پاسخ:

هر دو صورت صحیح است.