عنوان: تغییر مرجع تقلید چگونه است؟
سوال :

آيا تغيير مرجع تقليد، تشريفات خاصّي دارد؟


پاسخ:

ندارد.