عنوان: حکم تقلید از مجتهدی که اعلمیّت او محتمل باشد
سوال :

 اگر اعلميّت مجتهدي محتمل باشد، آيا باز هم عدول از او يا تبعيض در تقليد، جايز است؟


پاسخ:

جایز است.