عنوان: تبعیض در تقلید بر چه اساسی باید باشد؟
سوال :

 آيا تبعيض در تقليد، بايد بر اساس الاعلم فالاعلم باشد؟ يا همين اندازه که اعلم مشخّص نيست، مي‌تواند تبعيض در‌  تقليد داشته باشد؟


پاسخ:

تبعیض، در فرض مذکور جایز است.