عنوان: حکم رجوع به مجتهد به علت آسان بودن فتاوا
سوال :

در زماني که اعلم مشخّص نيست، آيا صرفاً به‌خاطر در دسترس بودن مجتهد يا آسان بودن فتاوا، مي‌توان به ديگري رجوع  کرد؟


پاسخ:

جایز است.