عنوان: شرط عدول از یک مجتهد به مجتهد دیگر چیست؟
سوال :

شرايط عدول و رجوع از مجتهد زنده به مجتهدِ زندۀ ديگر چيست؟


پاسخ:

شرط ندارد، مگر اينکه يکي از مجتهدين اعلم باشد.