عنوان: مراقبت از نفس و وسوسه فکری
سوال :

من قصد كردم از نفسم مراقبت داشته باشم، ولي مرتب افكاري در ذهنم ظهور پيدا می‌‌كند، مزاحم من می‌‌شود و ذهنم را مشوّش می‌‌كند. وقتي به اين افكار دقّت می‌کنم، با خود می‌گویم: نكند عملم موجب رضايت خدا نباشد؟ نکند گرفتار حقّ‌النّاس شوم؟ اين افكار كه به ذهنم می‌آيد همراه با ترس و اضطراب است و امانم را بريده است. خلاصه در‌ اين‌ مشكل سرگردانم؛ ولي به خداي قادر متعال اميدوارم كه حل اين مشكل را در بيان شما روشن فرمايد و به من برساند.


پاسخ:

اين افکار، القاي شيطان است و مانع حرکت معنوي شما می‌شود. راهکار آن هم فقط و فقط بي‌اعتنايي و بي‌تفاوتي نسبت به آن افکار و عمل برخلاف آن چيزي است که به شما القاء می‌شود. مراقب باشيد که اگر به اين‌گونه چيزها اهميّت بدهيد، وضعيّت خطرناکي براي شما جلو می‌آيد.