عنوان: چگونگی رسیدن به مقامات عرفانی
سوال :
هر‌طوري‌كه شما صلاح می‌دانيد اين بندۀ حقير را به خدا برسانيد، حالا شده با ذکر يا طریقی دیگر. من ازدواج كرده و بچۀ دو ساله هم دارم؛ ولي با وجود ازدواج نتوانسته‌ام به مقامات عرفانی برسم. خاضعانه تقاضا دارم مرا كمك كنيد و مرا از اين وضع نجات دهيد.
پاسخ:

من در پاسخ شما چيزي به غير از تقيّد به ظواهر شرع سراغ ندارم. شما بايد واجبات را بهطور کامل بهجا آوريد، از انجام محرّمات و گناهان اجتناب جدّي داشته باشيد، از مکروهات و شبهات هم دوري کنيد و به انجام مستحبّات نيز اهميّت بدهيد. اگر به اين دستورالعمل اهميّت بدهيد، مخصوصاً در اقامۀ نماز اوّل وقت با جماعت و در مداومت بر نماز شب و نيز در خدمت به خلق خدا کوشا باشيد و از گناه، مخصوصاً حقّ‌النّاس هم دوري کنيد، حتماً به مقامات والاي عرفاني و معنوي می‌رسيد و به سعادت دنيا و آخرت دست خواهيد يافت.