عنوان: مقدار و محل مصرف کارمزد قرض‌الحسنه
سوال :

صندوق قرض الحسنه خانوادگي داريم كه ماهانه مبلغي پرداخت مي‌كنيم و از منابع آن به نوبت وام مي‌گيريم و براي هزينه هاي آن كارمزد پرداخت مي‌كنيم؛ آيا كارمزد را براي راه‌هاي ديگر به عنوان مثال براي پرداخت كارمزد خريد يك وام ديگر از يك موسسه ديگر پرداخت كرد تا زمان انتظار وام اعضاي اين صندوق كاهش يابد؟ اگر كارمزد در پايان سال باقي بماند قابل انتقال به سال بعد مي‌باشد تا از افزايش كارمزد جلوگيري شود؟


پاسخ:

کارمزد متناسب با هزينه‌هاي صندوق، جايز است و دريافت کارمزد بيشتر براي سودآوري و کسب درآمد و صرف در ساير امور جايز نيست، ولي اگر از آن کارمزد متناسب با هزينه‌ها، چيزي باقي ماند، مصرف آن در صندوق قرض‌الحسنه اشکال ندارد.