عنوان: حکم لباس دوخته براي افراد مسلوس و مبطون‏ در حجّ و عمره
سوال :

اخيراً لباسى براى بيمارانى كه قادر به نگهدارى بول خود نيستند دوخته شده كه از نجس شدن لباس احرام و بدن آنها جلوگيرى مى‏نمايد و بول آنها را نگهدارى مى‏كند. حال سؤال اين است كه اوّلًا اگر اين لباس اجباراً دوخته باشد اشكالى دارد؟ ثانياً اين شخص به هنگام طواف طاهر محسوب مى‏شود يا خير؟


پاسخ:

با آن لباس اعمال را به جا آورد اشكال ندارد.