عنوان: حجّ و عمره افراد مسلوس
سوال :

كسى كه در اثر بيمارى قادر به نگهدارى بول خود نيست و در هنگام عمره مفرده يا حج، مرتّباً لباس احرام او و بدن او نجس مى‏شود و نيز وضوى آن باطل مى‏گردد، چه وظيفه‏اى دارد؟


پاسخ:

يك وضو بگيرد و اعمال را به جا آورد.