عنوان: پوشش دختر غير بالغ ذر طواف
سوال :

پوشش دختر بچّه نابالغ كه او را محرم مى‏كنند در طواف و سعى چقدر بايد باشد؟


پاسخ:

بايد نظير بالغ عمل كند.