عنوان: حکم طواف کودکي که در طواف خوابش ببرد
سوال :

اگر كودك محرم در هنگام طواف يا سعى در آغوش‏ پدر يا مادر خوابش ببرد و او را طواف دهند، طواف يا سعى او صحيح است يا بايد اعاده كند؟


پاسخ:

صحيح است.