عنوان: وظيفه کودک در طواف و سعي
سوال :

اگر كودكى را براى عمره مفرده محرم كردند، بايد درطواف و سعى رعايت جا به جا نشدن و برنگشتن و ... را بكند، يا اگر دويد يا به عقب برگشت اشكال ندارد؟


پاسخ:

مراعات لازم نيست.