عنوان: معيار تقليد غير بالغ در حج
سوال :
اگر غير بالغ به حج رفت يا او را به حج بردند، بايد در مسائل حج از چه كسى تقليد كند تا حجّ او صحيح باشد؟ آيا بايد مرجع انتخاب كند يا به فتواى مرجع تقليد ولىّ خود عمل كند؟
پاسخ:

بايد مرجع تقليد انتخاب كند.