عنوان: وظيفه وليّ، به هنگام محرم شدن فرزند نابالغ
سوال :
اگر بچه نابالغ محرم شد يا او را محرم نمودند و يكى از محرّمات را انجام داد، خود او يا ولىِّ او چه وظيفه‏اى دارند؟ آيا در اين خصوص بين محرّمات تفاوتى هست؟
پاسخ:

ولىِّ او بايد جبران كند.