عنوان: چگونگي گرفتن دست در قنوت
سوال :

آیا هنگام قنوت واجب است دست‌ها را پهلوی هم و مقابل صورت بگیریم‌؟ اگر کسی دستش را بالا نیاورد یا دست‌ها را با فاصله بگیرد، حکم قنوت و نمازش چه می‌شود؟


پاسخ:

اشکال ندارد، گرچه بهتر است دو دست را پهلوی یکدیگر و در مقابل صورت بگیرد.