عنوان: روزه بدون نيت
سوال :

كسي‌ كه‌ قبل‌ از اذان‌ صبح‌ بدون‌ نيّت‌ روزه‌ خوابيده‌ است‌، اگر قبل‌ از ظهر يا بعد از ظهر بيدار شود، وظيفه‌اش‌ چيست‌؟(روزه ماه‌ رمضان‌، روزه قضا و روزه مستحبّي‌).


پاسخ:

(راجع‌ به‌) ــ(در روزه)ــ ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ چون‌ نيّت‌ ارتكازي‌ دارد كفايت‌ مي‌كند ولي‌ (راجع‌ به‌) ــ(در)ــ روزه (واجبي‌) ــ(واجب‌ غير ماه‌ رمضان‌)ــ اگر تا قبل‌ از ظهر نيّت‌ نكند نمي‌تواند روزه‌ بگيرد و (امّا) ــ(در)ــ روزه‌هاي‌ مستحبّي‌ هر وقتي‌ از روز نيّت‌ كند كفايت‌ مي‌كند.