عنوان: خوردن روزه در بازگشت از سفر قبل ظهر
سوال :

شخصي‌ در سفر بوده‌ و قصد داشته‌ قبل‌ از ظهر كه‌ به‌ وطن‌ مي‌رسد، نيّت‌ روزه‌ كند، ولي‌ در بين‌ راه‌ سهواً چيزي‌ خورده‌، آيا مي‌تواند آن‌ روز را روزه‌ بگيرد؟

 


پاسخ:

نمي‌تواند.