عنوان: كار با شركت رشوه دهنده
سوال :
با سلام بفرمایید دریافت حقوقی که در شرکتی که رشوه به دیگران می دهد چه حکمی دارد. من در شرکتی کار می کنم که برای برنده شدن در مناقصات رشوه می دهد. آیا حقوق من حلال ایت؟
پاسخ:
.حقوق شما اشكال ندارد