عنوان: روزه ايام بيهوشي
سوال :

اگر كسي‌ شب‌ اول‌ ماه‌ رمضان‌ روزه تمام‌ ماه‌ را نيت‌ كند و در ماه‌ رمضان‌ چند روز بيهوش‌ شود، آيا قضاي‌ روزه ايام‌ بيهوشي‌ واجب‌ است‌؟

 


پاسخ:

روزه روز اوّل‌ ــ(روزي‌ كه‌ در آن‌ روز بيهوش‌ شده‌)ــ قضا ندارد ولي‌ روزه ساير ايّام‌ قضا دارد.