عنوان: وظيفه والدين در قبال نماز و روزه فرزندان
سوال :

آيا پدر ومادر وظيفه‌ دارند مراقب‌ فرزندان‌ تازه‌ به‌ تكليف‌ رسيده خود باشند كه‌ نمازشان‌ را بخوانند و در ماه‌ رمضان‌ چيزي‌ نخورند؟


پاسخ:

بايد به‌ اندازه متعارف‌ از آنها مراقبت‌ نمايند.