عنوان: دختراني که تازه به تکليف رسيده و توان جسمي ندارند
سوال :

نظر مبارك‌ را در مورد دختراني‌ كه‌ به‌ سن‌ تكليف‌ رسيده‌اند ولي‌ از جهت‌ جسمي‌، توانائي‌ روزه‌ گرفتن‌ را ندارند يا اينكه‌ مي‌توانند يك‌ روز در ميان‌ روزه‌ بگيرند، مرقوم‌ فرمائد.


پاسخ:

اگر روزه‌ براي‌ آنها ضرر دارد بايد نگيرند، و اگر در مدت‌ يكسال‌ ــ(يعني‌ تا ماه‌ رمضان‌ آينده‌)ــ باز هم‌ روزه‌ براي‌ آنها ضرر داشت‌ قضا هم‌ ندارد.