عنوان: بيماران کليوي
سوال :

كساني‌ كه‌ كليه آنها سنگ‌ ساز است‌ بايد روزانه‌ مقدار زيادي‌ آب‌ بخورند، آيا مي‌توانند نيّت‌ روزه‌ كنند و در مواقع‌ مشخصي‌ مقداري‌ آب‌ بخورند؟

 


پاسخ:

نمي‌توانند نيت‌ روزه‌ كنند، (و) ــ(بلكه‌)ــ بايد روزه‌ها را افطار نمايند و بعد از ماه‌ مبارك‌ اگر تا ماه‌ مبارك‌ سال‌ بعد خوب‌ شدند قضاي‌ آن‌ روزه‌ها را بگيرند و اگر خوب‌ نشدند قضا هم‌ ندارد ــ(ولي‌ بايد براي‌ هر روز يك‌ مد يعني‌ ده‌ سير گندم‌ يا جو و مانند اينها يا پول‌ آن‌ را به‌ فقير بدهند)ــ.