عنوان: قرض الحسنه خانوادگي
سوال :

اگر گروهي با هم توافق کنند که ماهيانه مبلغي روي هم بگذارند و سپس با قرعه‌کشي هر ماه تمام مبلغ را به يک نفر بدهند و ماه‌هاي بعد اين کار تا آخرين نفر تکرار شود:

1) آيا اين توافق، مصداق قرض است يا شبهۀ ربا دارد؟ گرفتن چک تضميني در قبال مبلغ دريافت شده و ملزم بودن يا نبودن در پرداخت ماهيانه در حکم تأثيري دارد؟

 2) آيا مي‌توان اين پول را هبۀ معوّض قرار داد؟ با توجّه به اينکه موهوب له قبل از قرعه مشخّص نيست.


پاسخ:

اشکال  ندارد.