عنوان: بارداري زن با سلول بارور شده از اسپرم شوهر متوفي
سوال :

با توجه به اینکه امروزه امکان انجام لقاح مصنوعی (باروری اسپرم و تخمک) برای زن و شوهر و نگهداری سلول جنین به مدت نسبتاً طولانی وجود دارد، اگر مرد فوت کند آیا زن اجازه دارد از سلول بارور شده در زمان حیات همسر سابقش جهت باروری خود استفاده کند؟


پاسخ:

با اجازۀ قبلي همسر و يابا اجازۀ  فعلي وليّ او، اشکال ندارد.