عنوان: نحوست ماه صفر
سوال :

محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمی مظاهری با سلام علت نحوست ماه صفر در چیست ؟


پاسخ:

نقل‌هايي در خصوص‌ نحوست ماه صفر وجود دارد، ولي با صدقه، دعا، استغفار و استعاذه رفع مي‌شود.

امّا آنچه از نظر قرآن کريم و روايات، قطعي و مسلّم است و به تجربه نيز، مکرراً اثبات شده است، اينکه، گناه و نافرماني خداوند، در هر زماني، موجب نحوست و شومي زندگي انسان مي‌شود و اجتناب از گناه و اهميّت به عبادات و واجبات، زندگي شيرين و بانشاطي براي انسان پديد مي‌آورد.