عنوان: حکم روزۀ بيمار کليوي
سوال :

بنده فاقد يك كليه هستم دكتر‌ها گفته‌اند نبايد به كليه‌ام فشار بياورم و مايعات زيادي بايد مصرف كنم. آيا با توجه به گرماي طاقت فرساي تابستان و روزهاي طولاني، مي‌توانم در ماه رمضان روزه نگيرم و در زمستان قضاي آن را بگيرم.


پاسخ:

روزه بر شما واجب نیست و اگر به راحتی می‌توانید در زمستان قضای آن را بگیرید، بگيريد. و الا قضا هم ندارد.