عنوان: حکم گفتن تکبیرة الاحرام به صورت اخفات
سوال :

سلام علیکم آیا می شود تکبیرة الاحرام را به صورت اخفات گفت؟؟


پاسخ:

اشکال ندارد.