عنوان: خمس وام
سوال :

بنده مستأجر هستم و تا يكي دو ماه ديگر بايد محل خود را عوض كنم. به همين منظور وامي دريافت نموده‌ام. لذا با توجه به سررسيد سال خمسي ام، قبل از استفاده وام آيا به اين وام خمس تعلق ميگيرد؟


پاسخ:

خمس ندارد.