عنوان: حکم وضو با وجود اثر سورمه در چشم
سوال :

آیا وجود اثر سورمه هنگام غسل ضرری به غسل می زند یا بلا اشکال است؟


پاسخ:

اگر اطراف چشم جرم دار نباشد اشکال ندارد.