عنوان: امر بمعروف و نهي از منکر
سوال :

نظر مبارك‌ خود را در مورد فريضه الهي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر بيان‌ فرمائيد.

 


پاسخ:

يكي‌ از اهم‌ّ واجبات‌ در اسلام‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر است‌ و همه‌ بايد اين‌ فريضه‌ را زنده‌ نگاه‌ بدارند و اگر همه‌ اين‌ واجب‌ راعمل‌ مي‌كردند جائي‌ براي‌ افراد گناهكار نبود و همه‌ جا براي‌ آنها نا امن‌ مي‌شد.