عنوان: تيمّم بر روي سراميک کف خانه يا بر روي چوب
سوال :

آیا تيمّم بر روی سرامیک کف خانه و یا بر روی چوب دارای جلا و یا رنگ شده صحیح است؟


پاسخ:

بر روی سرامیک جایز است ولی بر روی چوب مطلقاً جایز نیست.