عنوان: شرط سپرده گذاري براي پرداخت وام
سوال :
اخيراً قرض الحسنه ها شرطي براي دادن وام قرار داده اند كه براي دادن وام مدت معيني بايد در آن قرض الحسنه سپرده گذاري شود. اين كار چه حكمي دارد؟ و در اين صورت گرفتن وام چه حكمي دارد؟
پاسخ:

چون یک شرط مستقلی است جایز است، ولی چون شبيه به ربا است خوب نیست.