عنوان: حکم سود بانکي با توجه به محاسبه آخر سال
سوال :

مقداري پول دارم که در بانک گذاشته ام و از سود آن استفاده مي کنم. با توجه به اينکه سود قطعي را بانک ها در پايان سال محاسبه و اعلام مي کنند، آيا اين کار اشکال دارد؟


پاسخ:

اگر برای صاحب حساب کار کنند، نظیر مضاربه و شرکت جایز است.