عنوان: خشك بودن بدن براي وضو
سوال :

آيا براي وضوگرفتن ،خشك بودن بدن شرط است يا خير؟


پاسخ:

فقط روی سر و پاها باید تر نباشد.