عنوان:
سوال :

به نظر معظم له تحصیل در حوزه واجب تر است یا تحصیل در دانشگاه؟ اگر فردی با استعدا مردد بین این دو بود، معظم له حوزه را پیشنهاد می کنید یا دانشگاه را؟


پاسخ:

گرچه انتخاب با خود او است، ولی اگر بتواند شرائط حوزه را تحمل کند، حوزه بهتر است.